** ใบแจ้งงานซ่อมคอมพิวเตอร์ **

โรงพยาบาลบางมูลนาก  
2 หมู่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  
     Tel : 056631131      Fax : 056631131 #103 IT # 247
  Date/Time ::  2021-01-12:13:06                                                                        Job ID :: IT-JOB001230
  ผู้แจ้ง :: ประวิทย์                                              หน่วยงาน :: งานชัณสูตร(LAB)                                               ความสำคัญ  :: เร่งด่วน
  Problem :: Hardware
  Subject :: คอมช้า
  Detail :: คอมทำงานช้า
 
  Status :: รออนุมัติ
  Comment :: ฮาร์ดดิส รุ่นเก่าการเขียนอ่านข้อมูลเลยช้า
  แนวทางการแก้ไข
O ขอจัดซื้ออะไหล่ O ขอจำหน่าย O ซ่อมไม่ได้ขอซื้อทดแทน O ซ่อมไม่ได้ขอส่งซ่อมที่...........................................................
 รายการ  จำนวน  ราคา
1) 250 GB SSD M.2 PCIe SAMSUNG 970 EVO Plus (MZ-V7S250BW) NVMe 1 2,130
2)
3)
4)
5)

 

ลงชื่อ.....................................ผู้ซ่อม

อุดมศักดิ์ อ่ำดิษฐ์

วันที่ :: 18-01-2021 / 20:34  

         

การสั่งการของผู้อำนวยการ           

  O อนุมัติ        O ไม่อนุมัติ       O อื่น ๆ ......................................................................................................................................................

 ลงชื่อ....................................ผู้อำนวยการ

  วันที่...........เดือน...............พ.ศ..2558..

การตรวจสอบการซ่อมและรับครุภัณฑ์         O   ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว         O   ซ่อมไม่ได้/ซื้อทดแทน

ลงชื่อ............................ผู้ซ่อม      ลงชื่อ............................ผู้ส่งซ่อม           ลงชื่อ............................เจ้าหน้าที่พัสดุ     ชื่อ............................หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

วันที่.....เดือน..........พ.ศ 2558         วันที่.....เดือน..........พ.ศ 2558              วันที่.....เดือน..........พ.ศ 2558                    วันที่.....เดือน..........พ.ศ 2558