รายงาน

ผลงานแยกตามจุดบริการ

ผลงานการให้คำปรึกษา

ผลงานร้อยละการซ่อมเอง 2 วัน

ผลงานร้อยละการซ่อมอะไหล่ภายใน 15 วัน

ผลงานร้อยละการส่งซ่อมร้านภายใน 15 วัน

ปริมาณผลงานการปฏิบัติงาน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผลงานร้อยละการซ่อม ทั้งหมด