ยินดีต้อนรับสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ งาน IT โรงพยาบาลบางมูลนาก ( 975 )
 ผู้แจ้ง  Date :: Time  Department  Details  Status  Comment  r_type
นางสาววรรษมน ทรงประดิษฐ์ 2021-06-17 /08.50น.( 1314 ) องค์กรแพทย์ สัญญาณเน็ต
นางสาวอารีรักษ์ โชคสถาพร 2021-06-14 /08.42( 1313 ) งานพัสดุ เครื่องสำรองไฟฟ้าไม่สามารถสำรองไฟในขณะไฟดับได้
วลัยพร ปานรัตน์ 2021-06-09 /13.00 น.( 1312 ) งานผู้ป่วยหนัก(ICU) รวบรวมข้้อมูลผู้รับบริการ วัคซีนป้องกัน COVID 19 ส่งเป็นไฟล์ excell ไม่ได้
อังคณา เดชจบ 2021-06-09 /10.15( 1311 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) wifi OPD ไม่เสถียรบ่อย รออนุมัติ ตัดบ่อย/เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
อังคณา เดชจบ 2021-06-08 /10.10( 1310 ) งานผู้ป่วยนอก(OPD) คีย์บรอด์เสียห้องตรวจ 3 รออนุมัติ เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
นางสาวอารีรักษ์ โชคสถาพร 2021-06-09 /09.06( 1309 ) งานพัสดุ เปิดคอมฯครั้งแรกเครื่องมีอาการค้างต้องรีเครื่องอีกครั้ง
นางสาวทัศนีย์ ญาณกิจ 2021-06-02 /15:06( 1307 ) งานผู้ป่วยในหญิง (IPD1) เครื่องปริ้น hp ปิดงาน แกะพลาสติกที่ติดมากับตลับไม่หมดเลยขึ้น error ซ่อมเอง
สุวภัทร์ เกตุคำ 2021-06-02 /10.02( 1306 ) งานกายภาพบำบัด สัญญาณ Wifi ไม่เสถียร ใช้งานได้บ้าง ไม่ได้บ้างและสัญญาณหลุดบ่อยมากค่ะ รออนุมัติ ตัดบ่อย/เสีย หมดอายุการใช้งาน ซ่อมอะไหล่
อุดมศักดิ์ 2021-05-25 /12.38( 1305 ) งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จอแตกไม่สามารถใช้จอได้ พัสดุดำเนินการ เสียเปลี่ยนจอ ส่งซ่อมร้าน
สิริลักษณ์ วรพงษ์ 2021-05-18 /1055( 1304 ) งานผู้ป่วยในชาย (IPD2) Printer Laser jet pro MFP M125a เสียงดังเวลาสั่งPrint ปิดงาน ตลับเสีย/เปลี่ยนตลับหมึก ซ่อมเอง
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก